Reunió extraordinària setembre

Acta nº. 1. Reunió Extraordinària Apima Jaume Vidal i Alcover

Autora: Elena Barceló Llodrà

Data: 23/09/14

——————————————————————————–

Día: 17/09/2014 Hora inici real: 20:00 h Duració: 1,5 hores
Lloc: Sala Professors Jaume Vidal i Alcover
Assistents

 

 

Punt 1: INFORMACIÓ ALS PARES PER PART DE L´EQUIP DIRECTIU DELS SEGÜENTS PUNTS:

 

 • Canvis al Pla General Anual (PGA) a causa de l´entrada en vigor de la LOMQE.
 • Projecte TIL:
 • Segueix sense estar aprovat, ni per part del Claustre de professors ni pel Consell Escolar.
 • Tampoc està validat per part d´Inspecció Educativa.
 • S´informa que hi ha una Comissió de Directors a nivell comarcal per tal de consensuar actuacions per conservar els projectes anteriors al TIL.
 • S´informa que durant el curs 2014-2015 es realitzarà tota la part d´Educació Artística (música i plàstica) en anglès.
 • S´informa que la PGA no està penjada a la web perquè no està aprovada.
 • Proves IACSE de tercer de primària: s´informa que per part de la Conselleria, com més alt rendiment tenguin aquestes proves, més dotació econòmica tendran els centres.
 • RATIS: són molt alts. No s´han augmentat els recursos ni humans ni materials. S´informa que el màxim legal són 27 alumnes per classe, però que ja hi ha classes que superen aquest rati.
 • BAIXES: Des de Conselleria encara estan 15 dies per cubrir una baixa.
 • Enguany l´escola disposa d´un auxiliar de conversa compartit amb “Es Canyar”. (només es pot disposar d´aquest auxiliar durant 6 hores a la setmana).
 • S´informa del Calendari Escolar pel curs 2014-2015.
 • MENJADOR ESCOLAR: hi segueix havent-hi queixes de pares respecte a la monitora del menjador. Es demana que s´informi de la possibilitat que els nins puguin portar “tupper” i només pagar el monitor.
 • ENTRADA A L´ESCOLA: queixes d´una mare dient que l´entrada de l´escola està massificada pels pares i mares que queden al pati i que és molt difícil l´entrada dels nins cap a les aules.
 • S´explica el projecte “sargantana” de rutes escolars, posat en marxa per l Ajuntament de Manacor.

 

Punt 2: en aquest punt agafa ja la paraula la presidenta de l´APIMA per explicar els següents punts

 

 • Actitvitats Extraescolars.
 • Informació de la butlleta d´inscripció.
 • Diferència entre preus SOCIS/No SOCIS
 • Quotes APIMA i Inversions realitzades durant l´any 2013-2014.
 • S´explica la nova gestió a l´hora de pagar les quotes i s´agraeix la col.laboració de la secretària del centre.
 • La tresorera fa una relació de les inversions realitzades l´any passat a l´escola.
 • Samarretes: s´han fet noves samarretes amb el logotip`nou de l´escola. S´explica que es passarà una circular per tal que tots els pares interessats la puguin adquirir fàcilment.
 • La propera reunió Extraordinària serà dia 5 Novembre 2014.
 • S´expliquen les dimissions de l´anterior junta i es fa una relació dels nous càrrecs. Es convida a tots els pares que vulguin a entrar a la Junta.

 

Punt 3: precs i preguntes.

 

 • Consell Escolar: amb l´entrada de la LOMQE el consell Escolar és un òrgan purament Consultiu.; l´equip directiu es compromet a ser la veu del Consell Escolar malgrat el vot dels altres membres no sigui vinculant.
 • Enguany hi ha renovació del Consell Escolar i s´hauran de presentar candidatures.
 • Es demana quines dotacions té l´escola per part de Conselleria.

 

Essent les 21:30 h es dóna per acabada la reunió.

 

Fdo.                                                                                                   Fdo.

Elena Barceló Llodrà                                                   Margalida Jaume

Vocal APIMA                                                              Presidenta APIMA