Acord de cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya «BOE» 272, de 12 de novembre

Els alumnes musulmans que cursin estudis en centres d’ensenyament públics o privats concertats estan dispensats de l’assistència a classe durant el Ramadà, en festivitats i commemoracions religioses.

Les famílies dels alumnes han de sol·licitar l’autorització a la Direcció del centre i concretar els dies que voldran fer ús d’aquesta dispensa amb antelació suficient.

La sol·licitud haurà de venir signada per qui exerceixi la pàtria potestat o tutela. Això és, amb la signatura dels dos pares, i per al cas que signi un sol representant del menor, amb acreditació documental de família monoparental, o de nomenament de tutor, o de pàtria potestat assignada a un dels dos pares per sentència judicial, si només la té un dels dos progenitors.