El nostre centre

La nostra ideologia.

 

Trets d’identitat del nostre centre

El CEIP Jaume Vidal i Alcover, integrat per alumnes, mestres, pares i mares, tutors i tutores i personal no docent, es defineix com a escola pública i laica que pretén aconseguir, a través de la convivència en llibertat, persones educades i formades en el pluralisme i valors democràtics que la societat actual ens demana.

La ideologia de l’escola ha de ser aquella que respecti la llibertat de creences i de pensaments de tots els components de la comunitat escolar partint de la base de la pròpia identitat ( llengua i cultura de les Illes Balears )

És tasca de tots afavorir el diàleg, la convivència, la confiança, la participació, la cooperació, el  compromís, la solidaritat, el criteri propi,  l’ autoestima, la responsabilitat, la igualtat, les decisions compartides, la relació amb l’entorn, la  curiositat, i la implicació de tota la comunitat educativa i de les famílies per aconseguir l’èxit  educatiu dels nostres infants.

Llengua d’ensenyament a l’escola

El CEIP Jaume Vidal i Alcover té el català com a llengua d’ensenyament i de relació i basa el seu projecte pedagògic en l’arrelament cultural i social dels alumnes dins l’àmbit de les nostres illes.

Metodologia del centre

 

Al nostre centre, el que pretenem és:

·           Educar d’una forma integral i personalitzada.

·           Fomentar en  l’alumne/a  una actitud curiosa i investigadora.

 

●        Aconseguir que els i les alumnes realitzin aprenentatges significatius i que aprenguin a aprendre.

●        Que els i les mestres més que ensenyants siguin coordinadors i coordinadores de l’aprenentatge.

 

●        Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de decisió i discussió i la voluntat col.lectiva de transformació de la realitat social.

 

●        Incentivar l’ús de les Noves tecnologies.

“Què feim?”

Per dur a terme tots aquests propòsits és necessària una dinàmica de treball flexible a l’aula i el compromís de tot l’equip de mestres.

Així, es fan distints tipus d’agrupaments com: gran grup, petit grup, desdoblaments (1/2 grup), treball individual, grups homogenis, grups heterogenis, tallers, treball per racons…

A més, duim a terme diferents projectes molt relacionats entre sí i que responen a la nostra manera d’entendre l’educació:

●        Programa de Filosofia 3/12  (dels tres als dotze anys).

●        Programa d’Educació i Salut a l’aula.

●        Treball de la “franja taronja”.

 

 

Programa de Filosofia 3/12

 

Es ben segur que haureu sentit parlar als nins i nines de Filosofia: “AVUI HEM FET FILOSOFIA” , “ A FILOSOFIA PENSAM”… Vos demanareu què es això de Filosofia a un aula de 3, 4, 5,… 10,11,12 anys.

 

El projecte de filosofia pretén entre altres coses ensenyar a pensar, a desenvolupar unes habilitats cognitives per aprendre a pensar millor i per si mateixos …tot això mitjançant els jocs , contes, làmines d’art,… .

 

 

Programa d’Educació i Salut a l’aula

 

Aquest programa , junt amb el projecte de filosofia i amb altres activitats específiques que duim a terme, creim que fa possible una nova manera d’ ” ensenyar a ser ”, “ ensenyar a fer “ i “ ensenyar a conviure “. Aporta el seu granet d’arena en aquest procés tan complexe com és la formació de l’individu en tots els nivells, corporal, emocional i cognitiu.

Té com a objectius :

–      El coneixement del propi cos i la postura

–      Augmentar la capacitat d’atenció, concentració i memòria

–     Disminuir els estats d’estrés i nerviosisme

–      Consolidar l’autoestima i la valoració personal

 

“Franja taronja”

 

No té res a veure amb sucar taronges ni amb l’hora de berenar, ni amb la decoració de l’edifici d’ un color determinat…

“ Franja Taronja “ és el nom que hem donat a un projecte que hem posat en funcionament després d’un Seminari de formació en  lectoescriptura a tot el claustre amb Aitor Zenarruzabeitia .

Acordàrem  el desenvolupament d’activitats vivencials i lúdiques que fomenten la bona adquisició i l’assoliment de la lectura i l’ escriptura en totes les àrees: treball de l’esquema corporal, relaxació i massatges, consciència  fonològica, atenció i percepció, lectura i grafomotricitat.

L’objectiu és un canvi global de metodologia que cerca adequar-se a la manera més eficaç de plantejar els aprenentatges  des d’un caire divertit i engrescador.