Constitució

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI JAUME VIDAL

CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència i Esports

Direcció General de Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques

Amb aquesta data l’Honorable Senyora Consellera de Presidència i Esports ha dictat la següent resolució:

“Vista la sol·licitud del senyor Antoni Galmes Bassa, per tal que sigui inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’associació denominada “ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA JAUME VIDAL I ALCOVER”, de Manacor, i vist que, a I’expedient hi figuren l’acta fundacional i els estatuts, dels quals resulta:

1.- Que les seves finalitats són entre d’altres:

Assistir als pares i mares o tutors en tot allò que fa referència a I’educació dels seus fills o tutelars. Ajudar a I’escola en la seva especial i concreta funció pedagògica i col·laborar dintre de les possibilitats de I’associació perquè estigui dotada dels medis necessaris per el seu correcte funcionament.

2.- Que ha fixat el domicili principal al carrer es Serralt s/n, de Manacor.

3.- Que les seves funcions s’exerciran dins l’àmbit territorial de Manacor.

4.- Que es determinen els drets i els deures dels associats, el procediment de llur admissió i cessament, la direcció i organització de l’entitat, el patrimoni i els recursos econòmics i I’aplicació que ha de donar-se als bens en cas de dissolució.

VISTS

1.- L’article 22 de la Constitució Espanyola i l’article 12.5 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

2.- La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE de 26.03.02) i disposicions complementàries.

3.- El Reial Decret 120/1995, de 27 de gener, sobre el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’associacions (BOE de 21.02.95).

4.- El Decret 24/1995, de 23 de febrer, d’assumpció i distribució de competències transferides en matèria d’associacions (BOCAIB de 16.03.95), modificat pel Decret 147/1996, de 12 de juliol (BOCAIB de 23.07.96).

5.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27.11.92).

6.- La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB de 03.04.03).

ATÈS que s’han complert les disposicions vigents en la tramitació d’aquest expedient i que aquesta Conselleria és competent per resoldre sobre la procedència de la inscripció sol·licitada.

ATÈS que l’associació denominada: “ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA JAUME VIDAL I ALCOVER” de Manacor, compleix els requisits assenyalats a les disposicions esmentades perquè pugui ésser considerada com una manifestació del dret d’associació reconegut a la Constitució i per tant, és procedent que sigui inscrita en el registre corresponent, considerant que aquelles activitats relacionades amb les finalitats que l’associació diu perseguir, es realitzaran a l’empara de les normes que específicament les regulen, mitjançant l’obtenció deis permisos o llicències que, si s’escau, siguin procedents.

RESOLC

Inscriure l’associació esmentada en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el qual se li atribueix el número 311000005884, de la Secció Primera, la junta directiva de la qual està constituïda pels següents càrrecs: President: Miquel Àngel Servera Martínez; Secretari: Pedro Pesset Rosselló; Sebastiana Amengual Binimelis; Vocals: Antoni Galmés Bassa,  Antónia Roig Bisquerra, Francisca Pilar Nadal Llull, Helena Forteza Balves, Ma Antónia Duran Aguilló, Miquel Vanrell i Josep F. Juaneda Rios.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició – en el termini de d’un mes, comptador des de I’endemà d’haver-ne rebut la notificació- davant el mateix òrgan que I’ha dictat, d’acord amb el que disposen l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de I’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. O bé optar per interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la notificació de la resolució, en la forma i les condicions previstes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Palma, 6 d’octubre de 2006.

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EUROPEES I ENTITATS JURÍDIQUES

Juan Carmelo Massot Salvà